Etický kodex novináře

Uspět v moderní společnosti znamená mít dobré informace.

Touto větou jsem chtěl původně začít zamyšlení,
které si klade za cíl přispět k diskuzi na aktuální téma.

Vždyť přece úspěch je to, po čem všichni toužíme.

Rád bych ale obrátil myšlení jiným směrem:

 

Existence nás všech závisí na společnosti a ta je do značné míry určována duchem médií.
Nálada v médiích do značné míry určuje náš životní pocit.
Vyspělost společnosti lze nejlépe rozpoznat na druhu témat,

která v médiích převládají a na tónu, kterým se v nich vedou diskuze.

V kolik hodin začínají Ptákoviny? (foto z Čečenska)

Možnost rychlé výměny názorů na Internetu nám všem snadno ukazuje,
jak rozdílní lidé jsme, jak moc se od sebe lišíme.


Velmi často můžeme být svědky primitivní a hrubé mluvy,

která nejenže nic neřeší, ale právě naopak

– nás všechny naplňuje nedobrými pocity a emocemi…

 

Ale všimněme si (v předchozích slovech),

jak je snadné přejít ke kritice a „brblání“ –  nuže, pojďme spolu jinudy.

První otázka je, zda vůbec k něčemu potřebujeme Etický kodex novináře.

 

Není to jen další snaha cenzurovat nepohodlné myšlenky?

 

( Špatná společnost přece dokáže překroutit i ten nejlepší zákon či kodex v neprospěch celku. )

 

 


 

 

Existuje nový projekt s názvem


Změňme Evropu – změňme média

 

Můžeme s díky konstatovat, že situace v naší ČT reaguje na aktuální potřeby doby.

 

A to je dobře.

Smysl bude Etický kodex novináře mít tehdy,

bude-li mít myšlenkový přesah oproti stávajícímu stavu novinářské obce,

bude-li mít schopnost posunout ustrnulé záhyby našich myslí kupředu.

 

Fyzik by možná prohlásil, že záleží na tom,

zda energie v kodexu obsažená dokáže proměnit stav lidského srdce…

 

A kdo ví, možná jde o kvantový jev,

kdy po překonání určité hranice dochází k samovolnému zesílení

– podobně jako při řetězové jaderné reakci.

Snad právě tomu staří alchymisté říkají synergie…

 

Není dobré myšlenku na Ráj odkládat stále na zítřek…

 

Zítřek je dnes

 

 


Nyní jsem se chtěl zamýšlet o motivaci, o tom,

proč někdo je učitelem, lékařem či pekařem

a jiný zase má své uspokojení jen z užívání rozličných statků.

 

Ale právě tento způsob uvažování by měl vymizet.

 

Nelze přece druhým donekonečna vyčítat, že nepochopili to,

co nepochopili, že jsou takoví, jací jsou.


Snad nebude na škodu upozornit na některé zásadní pojmy,
tedy z nadhledu poukázat na to,
s jakými idejemi vlastně naše přemýšlení chce pracovat:

 

INFORMACE

– mohou nabývat rozličných forem, tvarů, struktur…

 

NOVINÁŘ

– jak lze charakterizovat skutečného profesionála?

 

ČTENÁŘ, DIVÁK, POSLUCHAČ

– příjemce informace

 

MOTIV

– skutečný (pravdivý) důvod toho, proč vůbec dochází ke sdělování, k přenášení informací

 

PROSTOR

– společné místo k bytí, každodenně naplňovaný, svět, nádoba

 

 

Bez motivu neexistuje profesionální novinář.

Nemám na mysli zaměstnání, ale způsob práce s informacemi.

Informace jsou mostem mezi lidmi.

 

Je dobré vždy vědět, co, proč a komu sděluji.

 


Od Počátku

 

Z jistého úhlu pohledu lze narození člověka vnímat jako začátek dlouhého procesu,

kdy všechny smysly fungují jako zdroje informací proudících směrem k vědomí člověka.

V závislosti na jejich kvalitě dochází pak ke konkrétnímu „naprogramování“ nového člověka,

ke vzniku jeho určitého charakteru.

 

Není dosud plně jasné, jakou roli při tom hrají genetické předpoklady.

Shodněme se však, že touto cestou se raději pouštět nebudeme.

Stačí jen připomenout neblahé důsledky rasových teorií v právě minulých stoletích

a zejména druhou světovou válku.

 

Zaměřme svou pozornost na otázku

Jaké druhy informací existují ?

Můžeme rozlišit dva principiálně rozlišné druhy informací.

Člověk, který jde jarní cestou může jako určitou informaci vnímat kvetoucí strom.

 

Strom existuje.

Krásný strom.... (barevně upravené foto z Čečenska)

Jde-li poutník okolo, vnímá jeho krásu.

V tomto případě již samotná fyzická existence stromu a fakt,

že poutník má oči a cítí vůni,

působí, že jeho vnímání je proměněno těmito informacemi.

 

To je základní působení všech věcí.

 

Každá věc je svou podstatou – přijdeme-li do kontaktu s ní, určitou informací.

 

Závisí jen na vůli a svobodě člověka, kolik prostoru jí ponechá ve své mysli.

Vše, co existuje, může naplnit naši mysl, podobně jako obsah může naplnit nádobu.

Bytí člověka je však dnes (v převážné míře – a možná je to škoda)

zaměřeno na jiný druh proměňování mysli – proměňování skrze slovo.

 

Můžeme svou mysl naplnit informací (ideou),

která se nás dotkne nikoliv z reálně existujícího světa vně našeho těla,

ale která pochází zevnitř, z naší mysli, z naší paměti.

Lidské myšlení je založeno na paměti – bez paměti nelze myslet.

Chceme-li přemýšlet o lepším světě, nemůžeme bohužel vyloučit starý svět,

ten svět, který nosíme všichni v sobě.

 

Podaří-li se každému z nás pochopit určité souvislosti, dojde k proměně přítomnosti.

Aby k ní skutečně došlo, musí v přítomnosti určité myšlenkové asociace (informace) vymizet

a místo nich, není-li vše v pořádku, by měly přijít nové.

 

Zdá se tedy, že vše závisí na tom, jakým způsobem je naše vědomí naučeno pracovat s informacemi,

na tom, jaké druhy asociací se nám od dětství v hlavě vytvořily.

 

Lidské myšlení je dnes schopno zaměřit svou bdělou pozornost

 

přímo

 

na                          

proces

                                 řazení

informací                                           

                                                                        za sebe,

 

na to, jak a proč vlastně člověk myslí.

 


Neexistují informace samy o sobě

Vše, co existuje, člověk vnímá pomocí vnitřního klíče.

Jen a pouze díky tomu, že jednotlivé informace

(v elementární formě jim můžeme říkat ideje)

můžeme spojovat s jinými,

si je můžeme uvědomovat.

 

O

 

Nikdy nevnímáme samotné informace (ideje),

ale vždy své asociace (pocity),

které vznikají jako reakce na to, co vstupuje do našeho vědomí.

 

+

 

Je otázkou, jak vlastně u malého dítěte proces začíná,

časem však se vše nové již „pouze“ včleňuje do již existujícího obrazu světa.

Malé dítě je velmi citlivé na intuitivní pocity,

jistě jde už o prenatální období,

a formování charakteru

– dnes to již bezpečně víme –

velice závisí na emocích matky.

 

 

Prostředí, do jakého je dítě přivedeno na svět,

zásadním způsobem ovlivňuje cestu, po které v dalším životě půjde.

 

Teplo, barvy, světlo, zvuky, pohlazení ano, to vše jsou jedny ze základních informací.

 

Tvary předmětů, krajina za okny – to vše jsou informace, které ovlivňují naši vnitřní krajinu.

 

Dospělý člověk již obvykle takto svět nevnímá,

mnoho věcí považuje za samozřejmé a dokonce to není ani vhodné,

aby jeho pozornost byla neustále zaměstnávána „starými“ jednotlivostmi okolo.

Přesto však se může  (například po požití psychotropních látek) znovu dostat do stavu,

 

kdy vnímá svět jako malé dítě, jako nový.

 

Prý je to krásný pocit…

 

 


 

Protože člověk nežije osamocen, je neustále vystaven vlivu jiných lidí.

Člověk vidí a vnímá tváře lidí, z každé z nich plyne mohutný zdroj informací,

a ty působí určité pocity.

 

Je krásné být obklopen krásnými lidmi, krásnými ideami.

 

A nejen to, člověk často slyší velmi zvláštní zvuky,

které jeho vestavěný počítač dokáže bleskurychle interpretovat.

Interpretovat neznamená nic jiného, než dávat význam.

Mám na mysli to, čím se prý člověk odlišuje od zvířat – řeč.

 

Snad právě v tomto okamžiku je dobré se vrátit k tématu a pokusit se zachytit,

jak moc vždy závisí na druhu klíče, pomocí kterého je daná informace asociována.

 

Myslím, že mnoho lidí, kteří sledovali nedávné přenice v parlamentu,

bylo velmi rozčarováno, protože poslanci neuměli nacházet společnou řeč,

a větu, kterou jeden vnímal jako přesnou, perfektní a zásadní druhý vždy „schválně“ otočil

– jako hloupost, neznalost či alespoň nudnou zbytečnost.

 

Ano, informace sama o sobě neznamená téměř nic,

vždy jde o její začlenění do širšího kontextu.

Snad lze použít i pojem „kopírování“ informace – k tomu dojde tehdy,

pokud její příjemce má identický asociační okruh jako ten, kdo informaci sděluje.

 

Lze pak předpokládat, že má i téměř stejný pocit.

V našem parlamentu však snad již ani nejde o hledání společných pocitů,

právě naopak, jde o to, za každou cenu si udržet svůj asociační okruh

a pomocí nejrůznějších psychologických technik,

snad včetně magie, vnutit druhému svou interpretaci světa, a tak jej ovládnout.

 


 

Existuje svoboda interpretace ?

 

Vyjdeme-li z představy, že existuje hierarchie hodnot a myšlenek,

pak lze konstatovat, že někteří lidé mají hlubší poznání a druzí

– řekněme to pěkně

vnímají svět z jiného pohledu.

 

Lidská společnost ke své harmonické existenci potřebuje dohodu v mnoha věcech.

Moderní média jako nikdy v historii umožňují konfrontaci jednotlivých idejí.

Velmi závisí na způsobu, jak se to děje, na atmosféře dialogu.

*

Myslím, že je zbytečné upozorňovat na to, že v případě,

kdy novinář není nezávislý, kdy sleduje nejrůznější ryze soukromé cíle,

nutně dochází ke zvyšování napětí ve společnosti.

 

Abychom mohli vůbec uvažovat o tom, zda může být novinář nezávislý,

je dobré sledovat tři úrovně nezávislosti:

 

a) ekonomickou  

b) politickou         

c)  myšlenkovou  

 

V předchozím textu jsme se dotkli zejména nezávislosti myšlenkové, faktu,

že každý člověk má jinou životní zkušenost, má jiný klíč k asociování informací.

 

Etický kodex novináře by na tento fakt měl reagovat.

Za zásadní považuji poznání, že nelze druhému vyčítat,

že něčemu nerozumí, něco nechápe, něco odmítá.

 

Každý člověk je právě takový, jaký je,

a ten, kdo má více informací,

a chce je druhému sdělovat,

by měl ovládat i vzácné umění najít takový způsob,

aby k přenosu informace skutečně došlo.

 

Často je celé sdělení překryto spoustou osobních invektiv

 a bohužel mnohé rádoby vtipné bonmoty ve skutečnosti nejsou ničím jiným,

než obratně vyseknutým políčkem.

 

Taková je situace naší parlamentní demokracie na prahu 21. století.

Myslím, že základem Etického kodexu novináře by měla být představa,

že sdělovat informace je pomoc bližnímu, který je v nouzi.

 

Jde o to, nalézt takovou formu sdělení, aby občané,

kteří ne vždy mají chuť se zabývat závažnými společenskými (i světovými) otázkami,

pochopili, že v éře globálního světa existuje i globální odpovědnost.

Kde lze nejrychleji uzavřít životní pojištění? (tak se poslední roky bydlí v Čečně...)

Pokud víme, že např. v Čečně denně umírají děti, a my o tom víme a nic nečiníme,

stáváme se spoluviníky.

 

Jde samozřejmě o odpovědnost politiků,

ale vůbec též všech, kteří informaci vnímají,

kteří mohou myslet, kteří mohou psát, kteří mohou mluvit.

 

Internet dnes umožňuje velmi levnou a rychlou komunikaci.

Mělo by se stát dobrým zvykem alespoň stručně odpovídat na otázky,

které čím dál častěji občané kladou – novinářům, politikům,

ale i dalším významným osobnostem veřejného života.

 

Napíše-li někdo dopis, je etické reagovat.

Dnes to je otázka několika vteřin

– stačí ťuknout myší na ikonu „odpovědět“ a napsat třeba

 

„Myslím, že se v mnoha věcech mýlíte…“

 

 

Každá ne-reakce, každá ne-odpověď jenom prohlubuje zlé pocity.

Opravdu je to tak těžké ?

Pokud má někdo velmi osobitý (řekněme pohněvaný) pohled na svět,

tím spíše je dobré s ním komunikovat a vysvětlovat.

Bohužel je tomu často opačně, a pak může dojít k tomu,

že myšlení člověka dál a dál upadá do izolované samoty,

kdy nahoře jsou „oni“ a „stejně se nic nezmění“. 

 

Jako by komunikovat pouze s tím, koho mám rád a kdo mi je sympatický,

mohlo napomoci odstraňovat bariéry mezi lidmi.

 

Místo snahy po uznání kolegů novinářů

(a touhy po Nobelově ceně za literaturu),

je mnohem vzácnější nacházet svůj dobrý pocit a sdělovat jej

– sdělovat, jak vypadá svět z mého místa.

 

Je velké umění nacházet a sdělovat dobré informace,

sdělovat je tak, aby byly v dobrém pochopeny.

 

Sdělovat ne „nahoru“, ale „dolů“…

 

 

Rádi se vracíme zpět k nám domů...


 

Redakční výběr:

Smyslem existence České televize je služba veřejnosti  – 17. 7. 2003

Dokáže ČT vhodnou medializací najít řešení řady problémů?
Kdo jiný než ČT má schopnost nasměřovat pozornost veřejnosti a dalších médií k důležitým tématům?
Obstojí ČT pod vedením nového ředitele Jiřího Janečka a rozhýbe nebezpečnou strnulost naší politiky?

"ŽIVOTNÉ" - překvapivé řešení? – 2. 7. 2003 (k návrhu ODS na reformu financí)

Zvyšme efektivitu státních výdajů - stát hledá drobné u chudých a miliardovým únikům se nevěnuje - 19. 6. 2003, BL

ROZHOVOR: Jana Hybášková - velvyslankyně ČR v Kuvajtu pro Revue Časoděj - 30. duben 2003

Každé já je tvůrčím účastníkem děje - 28. 4. 2003

- Základní text k problematice médií a jejich skutečnému (prvotnímu) smyslu

Vše, co se děje v přítomnosti, veškeré děje a prožívání reality - fyzické nebo vnitřní duševní - lze chápat jako kontinuální vzájemně se ovlivňující tok informací. Ano, v určitém smyslu je informací vše, co existuje. Staří často používali místo slova "informace" slovo "idea". A zatímco slovo idea spíše poukazuje na svůj obsah, je vlastně jen nádobou, která nese to, co je v ní obsaženo, má slovo informace mnohem dynamičtější podobu. In-formo znamená totiž (také) "dávat tvar". Je velmi důležité uvědomovat si, že mysl člověka vybírá z nekonečna přítomných podnětů vždy to, co je jí blízké a pomocí slov a své zkušenosti formuje podobu pohledu (symbol Egypta - oko), dává mu tvar a pomocí slov je pak tento tvar přenášen dál - až na místo určení: Duplikací informace nazývám zpřítomnění původní ideje v jiném místě, v jiném čase. Děje se tak v hlavě, v šedé kůře mozkové, v mysli, v duši člověka. Energie, která byla přítomná při tvarování, při morfogenezi původních aspektů, při formování původního chaotického informačního pole, byla vložena do stavby při ději nazývaném informování... (více)

Osočování - základem moderního světa je úroveň komunikace, tj. množství času potřebného k přenesení jedné obyčejné myšlenky tak, aby ji pochopila celá společnost - ale nejen to, aby se jí řídila a považovala ji za vlastní.

ANTI-komunimus, NE-komunismus a Václav Klaus - text pro BL, velmi zajímavá diskuse - ZDE

Kterému výkladu světa máme věřit? - utrpení působí vždy naivní důvěra k ideovým vůdcům (!)

Michael Lerner: Triumf strachu - nejčtenější text za březen 2003
Triumph of Fear, The U.S. War Against Iraq, Tikkun Magazine, březen-duben/2003, Berkeley, CA, www.tikkun.org
Lerner, názorově orientován na neo-liberální judaismus neboli židovský „New age“, svými postoji již dlouho vzbuzuje nevoli u většiny zastánců proamerické a proizraelské politiky. V úvodu článku rekapituluje všechny nám známé „důvody války“ (ropa, Bushova snaha o znovuzvolení ve volbách, úsilí o globální hegemonii USA atd.), která však kromě jiného vznikla proto, že Bushova administrativa využívá následky syndromu 11. září, neboť strach oslepuje i paměť, vzpomínky Američanů na válku ve Vietnamu. Způsobuje odcizení, izolaci v pocitu ohrožení „jinými“ a podporuje cynický realizmus, díky němuž vítězí... (více)

Varianta B - následovat USA v ekonomickém pragmatizmu či nikoliv? - M. Rusek pro Britské listy, 3. 4. 2003

IRÁK IQ-TEST - 47 důležitých otázek a odpovědí. Před 45 lety byl zavražděn M. L. King

Jak ovlivňuje kvalita informací naše myšlení - na co bychom neměli zapomínat...

Tam, kde není míru - 13. 2. 2003 - Mária Schwingerová odpovídá Jaroslavu Hutkovi

Otázka svobody - zcela postmoderní mix pro inspiraci navečer - doporučujeme!

Až potkáte matku z Iráku - aktuální rozcestník na články v Časoději

Fakta o válce v Iráku - dokument

Precedens - sci-fi povídka, 21. 3. 2003, Merlinii

The TWINS: – Sláva blahodárnému militarismu X Pacifismus se šíří jako mor – 21. 2. 2002, ilustrace Escher

Text k nečekaně militantnímu přístupu organizace Člověk v tísni. (Mimochodem, když jsme se o prázdninách zeptali na dispečinku Člověka v tísni, zda je možné při povodních pomáhat i mimo Prahu, byli jsem za tuto otázku nemile napadeni... Přes výslovnou žádost jsme byli vysláni do Chuchle. Možná by nebylo od věci přezkoumat, jak účelně jsou dary občanů využívány, kolik % vybrané pomoci se dostane skutečně těm potřebným a kolik peněz "spolkne" administrativa. Mimochodem, bylo by velmi účelné, aby stát zajistil paralelní databázi dárců, aby byla možná lepší kontrola - do té doby, než všechny nadace atd. budou mít kompletní účetnictví přístupné přes TRANSPARENTNÍ účty komukoliv na internetu. Pak si každý své peníze bude moci pohlídat.)

Memy, reklama, Tao a ctnost v roce 2002 - nejčtenější článek za únor 2003

Haiku - krátké básně pro jiné myšlenky...

 

z p ě t