Vážení nepřátelé,
cítíme se velice poctěni tím, že jste si vybrali právě nás, jelikož jsme si vědomi Vašich nesporných kvalit a předností, tak těžce dosažitelných obyčejnou lidskou vůlí. Víme, že jste schopni úplně všeho, včetně soucitu a milosrdenství. Můžete kdykoliv změnit nejenom rysy tváře, nýbrž i vnitřní povahu. Chce to mimořádné soustředění, které by bez nadání a přesvědčení o jistém poslání nebylo možné. Jste silní ve svém postoji, vytrvalí ve svém jednání a stateční ve svých krizích. My jsme naproti tomu slabí, lehce zranitelní a jen co uvidíme něco, s čím naše přirozenost nesouhlasí, pláčeme nebo křičíme, nebo se pokoušíme bojovat nepřipraveni. Naše reakce jsou plny citových vzedmutí, nekontrolovaných emocí a nesoudných soudů. Budeme se ovšem snažit, abychom se dostali na Vaši úroveň a možná (s Vaší pomocí) i dál, k umírněným větám a rozumným formulacím.
     Vy jistě víte, kdo jsme, jak přemýšlíme, čemu věříme a čeho se nechceme vzdát. Takové jasné představy o sobě nemáme ani my sami. A uvědomujeme si, že naše zatvrzelé setrvávání v jedné pozici může být zdrojem psychických deformací a z toho plynoucích poruch myšlení a jednání. Pouze Vy nás můžete naučit, jak se zbavit strachu z náhlých proměn, jak zvrátit své egoistické nároky a obětovat i tu poslední cihlu z tak těžce postavené věže svého „image“.
     Budeme Vás tedy lépe pozorovat, a cvičit se v ostražitosti podle Vašeho vzoru. Odříkání ve jménu revoluce nám nikdy nešlo tak, abychom se v tom vyrovnali Vám. Vždy jste dokázali úspěšně najít skulinu, kudy bylo možno vklouznout a nečekaně překvapit. Kdysi jsme si mysleli, že je to pouze otázka obvyklé morálky nebo „dobrého“ svědomí. Nyní už víme, že tento problém lze vyřešit pouze životem v duchu, autentickým, neuhýbavým, který nejenom vydává vše, nýbrž vše i přijímá. Ten, kdo je připraven bojovat, musí být smířen se svým protivníkem a přes vnější iluzi boje vnitřně sjednocen. Protože nám (podobně jako Vám) nejde o porážku nebo vítězství, nýbrž o vyrovnání, jehož oběti přinesou plody ve prospěch těch, které již nepřežijeme. Mír, který není symptomem tlení a rozkladu, ale znamením rovnováhy a jejího plného uvědomění.
     Dovolujeme si tedy oslovit i Vás všechny, kdož znáte skutečný smysl své práce v tzv. tajných službách, ve vysokých státních a nadstátních funkcích, zde nebo v zahraničí, a voláme Vás k činné spolupráci, neboť to, co má přijít, bez Vašeho přispění rozhodně nenastane. Vyzýváme k většímu úsilí, k zdokonalení metod, ke zrychlení postupů a k odstranění všech nicotných překážek, které ještě mohou stát v cestě Velkému setkání. Ujišťujeme Vás, že se budeme snažit dělat vše, co bude v našich silách, abychom nezklamali Vaši důvěru. Protože víme, že věříte v naši moc, tak jako my respektujeme tu Vaši. Pokud bude situace velmi nepřehledná, odpusťte nám váhání a nerozhodnost, ale nikdy nám neodpouštějte kroky vedle. Protože v nich se dopouštíme vstupu na Vaše výsostné území a zločinu napodobování, a tím porušujeme smlouvu. Nuže, miřte přesně, aby všechny střely dopadly tam, kde je jim vyměřeno.
     Ze srdce Vás zdraví

Vaši druhové v boji.

                                                  E b r a,   1 9 9 6                

z p ě t
ČASODĚJ - úvodní strana