Program Humanistické Aliance pro parlamentní volby 2002

 


1. Přímá demokracie a politická kultura

      Podmínkou všech pozitivních změn je reálná demokracie. Zastupitelstva by měla být blízká a zcela otevřená občanům, aby mohla správně řešit nejdůležitější otázky společenského, kulturního a politického života. Chceme, aby byl každý zastupitel skutečným mluvčím svých voličů, vyjadřoval jejich názory a požadavky a byl proto s nimi v nejužším kontaktu.

Návrhy, které přispívají k přímé demokracii:

·       Zavést organizování referend o důležitých rozhodnutích. Prostřednictvím referend bude možné  okamžitě reagovat na změny situací ve společnosti a tím se demokracie stane mnohem pružnější. Podmínkou pro fungování institutu referenda je samozřejmě dokonalý informační servis. Jen občan, ke kterému se dostanou všechny informace a bude moci zvážit všechna pro a proti, se může správně rozhodnout. Jen ukázáním problému z mnoha různých úhlů pohledu se můžeme vyhnout tzv. ”jednoduchým řešením” a nebezpečnému populismu. Institut referenda je například již mnoho let běžnou součástí švýcarské demokracie. K tomu všemu je nezbytné urychleně přijmout zákon o referendu na místní úrovni.
·       Dokončit decentralizaci moci tak, aby všechny obce měly pravomoc řešit své problémy na místní úrovni. Jen tak se předejde nekompetentním rozhodnutím úředníků, kteří často rozhodují o obcích, kde v životě nebyli a s problémy se osobně neseznámili.
·       Zavést přímou volbu starostů, prezidenta republiky a představitelů nejvyšších orgánů. Při sestavování jednotlivých volebních kandidátních listin umožnit občanům, aby mohli  nominovat kandidáty (občané v naprosté většině nejsou členy žádné politické strany a tím jsou z tohoto rozhodování vyloučeni) - tento krok je možné zrealizovat prostřednictvím tzv. primárních voleb, které v rámci jednotlivých politických stran dnes fungují v USA. Dále u veškerých voleb prosazovat princip přidělování preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům. Tím nebude budoucí složení zastupitelských orgánů pouze v rukou stranických sekretariátů a zvolení kandidáti tak budou mít mnohem užší vazbu na občany. 
·       Zavést zákon o politické odpovědnosti, neboť neplnění předvolebních slibů se bohužel stalo běžnou součástí dnešní demokracie. Občané by měli mít možnost vyjádřit svým voleným zástupcům nedůvěru, odvolat je a nahradit jinými, pokud přestanou plnit své předvolební sliby. Bude-li zastupitel takto odvolán,  uskuteční se nové volby.
·       Usilovat o zkulturnění politiky jako takové s vědomím, že demokracie je především dialog. Ten, kdo neumí naslouchat druhé straně a snaží se sobecky prosadit své cíle, nezastupuje občany, ale pouze své zaujaté a neobjektivní názory. Ten, kdo prosazuje krátkodobá populistická řešení na úkor dlouhodobých a přemýšlí pouze v horizontu čtyřletého volebního období, je politikem usilujícím o společenskou destrukci a měl by z politiky odejít.

·       Vyloučit možnost, aby o něčem tak závažném jako je udělení milosti nebo zastavení trestního stíhání mohl rozhodovat jen jeden člověk. V podobných případech bude rozhodnutí hlavy státu právně závazné až se souhlasem ministerstva spravedlnosti.

2. Zahraniční politika

     Česká republika je součástí dnešního stále více se propojujícího světa. Jako suverénní a sebevědomá země musíme kromě hájení svých práv a požadavků přijmout také svůj díl odpovědnosti za svět. Množící se problémy na celosvětové úrovni, které zpětně ovlivňují i nás, může zastavit jen vědomí naší odpovědnosti za budoucnost, která nekončí za poslední hraniční závorou.

Společná Evropa:

     Naším cílem je vytvoření Evropského společenství, které by fungovalo jak na bázi přímé demokracie a decentralizace, tak i na principu rovnoprávnosti jednotlivých členských zemí s případným právem veta. Je nepřípustné, aby byla Česká republika přijata za druhořadého člena Evropské unie a platila pro ní jiná pravidla, než pro současné členské státy. Je nutno vytvořit takovou Evropu, kde každý národ bude přínosem ne pouze ekonomickým, ale hlavně kulturním. Součástí úspěšného sjednocení Evropy musí být neomezená výměna zkušeností a poznatků a zachování principu solidarity a vzájemné pomoci.

Světové společenství:

  Vědecká, kulturní a ekonomická spolupráce na bázi reciprocity se zeměmi, které mají o takovou spolupráci zájem. Iniciování dohod směřujících k postupnému odzbrojování, zprostředkovaní jednání o příměří a řešení krizových situací. Upozorňování na porušování lidských práv a jejich důsledné hájení. Upřednostnit ochranu lidských práv před obchodními vztahy s diktátorskými režimy tak, aby si tyto státy nemohly kupovat naše mlčení za ekonomické výhody. Prosazování principů trvale udržitelného života, tj. takového života, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval možnost dalších generací uspokojit jejich vlastní potřeby. Znamená zlepšování kvality života lidí tak, aby nebyla překročena nosná kapacita ekosystémů a biosféry. Odpovědnější přístup k řešení globálních problémů, především navázání na kjótské dohody o snižování emisí skleníkových plynů.

3. Ekonomika

Podpora malého a středního podnikání

     Drobné podnikaní je zárukou tržní stability, neboť malé firmy se lépe a rychleji přizpůsobují měnícím se podmínkám  trhu, jsou blíže lidem a pružněji reagují na jejich potřeby. Malé firmy jsou pro stát důležitým a spolehlivým zdrojem daňových příjmů na rozdíl o velkých nadnárodních korporací, které většinu zisku převádějí mimo území ČR. Proto navrhujeme zavést některé z následujících forem podpory drobného podnikání:
·      Zavést státní garance na úvěry drobných podnikatelů u soukromých bank, aby se úvěry staly dostupné i pro drobné podnikatele, kteří nejsou pro banky tak atraktivními klienty.
·      Půjčky od České národní banky na nekomerční bázi na ”rozjetí” drobného podnikání.
·      Jednorázové dotace pro klienty úřadů práce v okresech s velkou nezaměstnaností na ”rozjetí” vlastního podnikání s perspektivou vytvoření dalších pracovních míst a státní úsporou na podporách v nezaměstnanosti.   

·      Zrychlení daňových odpisů v rámci amortizace na stroje a zařízení.

Zaměstnanecké akcie

     Zaměstnanecké akcie jsou podle zahraničních zkušeností velice účinnou motivací zvyšující produktivitu práce a tím i zisk celého podniku. Předchází se tím zbytečným střetům mezi odbory a zaměstnavateli, neboť v tomto případě jsou všichni spoluvlastníci a sledují společný cíl (růst hodnoty akcií) - zaměstnanci mají přímý podíl na ziscích společnosti a tím dochází k odstranění antagonistického vztahu mezi prací a kapitálem. Humanistická Aliance bude navrhovat daňové zvýhodnění pro podniky upřednostňující tuto formu spoluvlastnictví a vznik samostatného zákona upravující tuto problematiku.

Bankovní sektor

     Důsledně uplatňovat princip přímé odpovědnosti za finanční ztráty bank. Zpřísnit státní bankovní dozor a nekompromisně vyvozovat osobní odpovědnost u jednotlivých pracovníků. Přijmout nový zákon o kampeličkách, který by znemožňoval jejich tunelování. Zrovnoprávnit kampeličky na úroveň bank, aby stát ručil stejnou měrou za vklady klientů bank i kampeliček. Vytvořit podmínky pro snadné zakládání kampeliček, aby se lidé mohli přímo účastnit na finančních operacích, peníze na investice se pro ně stali dostupnější a nebyli závislí na službách velkých bank patřících nadnárodním společnostem.

Spekulativní kapitál
     Zavést zákon, který by umožnil vysoké zdanění spekulativních zisků, tj. takových zisků, za kterými nestojí žádná vytvořená hodnota. I když se spekulativní kapitál zahrnuje do celkových zahraničních investic v ČR a opticky zlepšuje státní obchodní bilanci, jde pouze o efekt krátkodobý, který z dlouhodobého hlediska finanční trhy naopak destabilizuje a vyvolává finanční krize (krach burz cenných papírů, náhlé devalvace národních měn, v dalších fázích pak pokles HDP, vysokou nezaměstnanost a zadlužení).
Dalšími prioritami jsou:
·      Upuštění od udržování nesmyslně nízkého kursu koruny (viz též přílohu)
·      Průhledné podnikatelské prostředí
·      Vymahatelnost práva
·      Přehledné zákony znemožňující dvojí výklad práva

·      Vysoké zdanění zisků z hracích automatů apod.

Energetika

    Nahrazovat především fosilní paliva obnovitelnými zdroji energie. Zavést skutečné ceny energie, které napomohou úsporám tam, kde je to účelné.

4. Zdravotnictví (viz též přílohu)

     Zdraví je hlavní prioritou pro lidskou společnost. Je téměř nemyslitelné, že se na počátku 21. století staví do popředí jiné hodnoty na úkor zdraví člověka. Zastáváme názor, že každý občan má právo na zdraví a že je společnost (obec,stát) povinna zajistit dostupnou lékařskou péči pro všechny - viz článek 25 Všeobecné deklarace lidských práv. Zdraví není zbožím, nýbrž základním sociálním právem a proto se nesmí stát předmětem obchodu. Na zdravotnictví nesmí být pohlíženo jako na nástroj k obživě co největšího počtu lékařů a k zajištění odbytu pro farmaceutický průmysl.

 

Prioritami jsou:

·      V mnohem větším měřítku odstartovat programy prevence a informovanosti (drogová závislost, AIDS, zdravá výživa a životní styl), neboť výrazně snižují budoucí možné náklady zdravotnictví. Zákaz reklam na tabákové výrobky.
·      Zavést jako významné kritérium mzdového ohodnocení lékaře např. počet pacientů, kteří jeho ordinaci navštívili za rok.
·      Postupně zvýšit platové ohodnocení veškerému zdravotnickému personálu tak, aby odpovídalo náročnosti tohoto povolání a kvalifikovaní zdravotníci nepřecházeli do jiných lépe placených odvětví.
·      Vyřešit problémy se zdravotními pojišťovnami - tj. důslednější provádění kontrol hospodaření zdravotních pojišťoven a zkvalitnit výběr zdravotního pojištění s uplatněním tvrdých sankcí proti neplatičům.Dotvářet systém asistenčního zdravotnictví - investice do jeslí, domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou, poraden apod.
·      Dotvářet systém bezbariérových přístupů.
·      Umožnit všem vystudovaným lékařům, aby (se souhlasem pacienta) používali kteroukoliv léčebnou metodu, kterou uznají za nejúčinnější. Osoby bez lékařského vzdělání musí mít alespoň možnost provozovat alternativní medicínu jako živnost (podobně jako se dnes poskytují např. masáže). Do budoucna je samozřejmě jediným přijatelným řešením odstranění jakékoliv diskriminace všech léčebných postupů, které se o to zasloužily svými výsledky, a uznání všech úspěšných poskytovatelů “alternativní” medicíny jako plnohodnotné součásti zdravotnictví. Díky tomu, že vystoupí z poloilegality, bude mít stát i lepší možnost zajistit patřičnou úroveň jejich péče.

·      Pacienti by si měli aspoň v prvních dnech pobytu v nemocnici platit za jídlo.

5. Vzdělání a výchova

     Vzdělání nechápeme jen jako přiblížení ke světu práce, ale především jako nástroj schopnosti žít ve světě, který se velkou rychlostí transformuje, a to jak po stránce technologické, tak po stránce sociální. Humanistická Aliance bude usilovat o výchovu k nenásilí, toleranci, solidaritě, samostatnému myšlení, tvořivosti a odpovědnosti zahrnující i ekogramotnost.

 

Školství

·      Formou specializace už od základních škol umožnit jednotlivým dětech rozvíjet jejich talent.  Ze strany učitele osobní přístup k rozvíjející se dětské osobnosti, tj. respekt k jedinečnosti  každého dítěte. Podpora zakládání tříd se speciální formou výuky - např. dyslektické třídy.
·      Motivování mladých nastupujících učitelů poskytnutím výhod (služební byt, obědy zdarma) a postupné zvýšení platového ohodnocení na úroveň ostatních odvětví.
·      Investice do výstavby obecních mateřských škol a jeslí tak, aby byla v jednotlivých regionech zajištěna jejich dostupnost.
·      Bezplatné zpřístupnění školních hřišť a sportovních areálů i mimo školní výuku.
·      V maximálně možném měřítku odstartovat programy pro volný čas. Jsou nezbytnou prevencí dětské kriminality a dalšího rizikového chování mládeže.
·      Zamezit nepromyšlené privatizaci objektů vzniklých po sloučení škol, aby tyto objekty byly k dispozici při opětovném nárůstu populace a prozatím sloužily jako objekty kulturní, či objekty sytému asistenčního zdravotnictví.
·      Rychle zvyšovat počet studentů vysokých škol, aby se ČR dostala na úroveň vyspělých evropských států a mohla jim v budoucnu konkurovat. Placené stud