Michael Lerner: Triumf strachu - válka USA proti Iráku

Triumph of Fear, The U.S. War Against Iraq, Tikkun Magazine, březen-duben/2003, Berkeley, CA, www.tikkun.org

Lerner, názorově orientován na neo-liberální judaismus neboli židovský „New age“, svými postoji již dlouho vzbuzuje nevoli u většiny zastánců proamerické a proizraelské politiky. V úvodu článku rekapituluje všechny nám známé „důvody války“ (ropa, Bushova snaha o znovuzvolení ve volbách, úsilí o globální hegemonii USA atd.), která však kromě jiného vznikla proto, že Bushova administrativa využívá následky syndromu 11. září, neboť strach oslepuje i paměť, vzpomínky Američanů na válku ve Vietnamu. Způsobuje odcizení, izolaci v pocitu ohrožení „jinými“ a podporuje cynický realismus, díky němuž vítězí egoistická a narcistní ideologie.

„Američané žijí ve stavu strachu, a tento strach byl využit militaristy a politickými oportunisty, kteří v podstatě slušné lidi vedou k závěru, že mohou být bezpeční jen tehdy, když zničí jiné...“

„Tento strach však má hlubší kořeny než v syndromu 11. září. Abychom ho pochopili, musíme se podívat, jak působí ve všedním životě lidí. Pochopíme pak hlavní klam, který podmiňuje veškerý strach: domněnku, že všichni jsme od sebe oddělení, a že lze dosáhnout individuálního blahobytu, aniž by se měli dobře i ostatní obyvatelé této planety.“

Základní realitou tohoto života není vrženost do izolace, osamění: žijeme a přežíváme jen díky laskavé péči a nesobeckému jednání těch druhých, kteří nejsou našimi protivníky a nežijí na náš úkor.

„... Zranění, která způsobíme iráckému lidu, dopadnou na každého na této planetě včetně nás samých. Neboť oni jsou my. „Ti druzí“ neexistují.

Jejich utrpení a bolest se stane naší bolestí.

A to platí nejenom proto, že zničení, které způsobíme Iráku, probudí novou generaci teroristů, která bude znovu útočit na nás či na naše děti v budoucnosti.

Energie, uvolněné v této válce, budou nadále ničit sociální, psychologické a duchovní prostředí, a oslabovat hodnotu víry všech lidí, kteří žijí v tomto okamžiku dějin, a stále více lidí bude propadat domnění, že

1. svět je strašné místo,
2. naše vlastní zájmy jsou v rozporu se zájmy kohokoli jiného,
3. když se vůči nim nebudeme bránit a nebudeme se snažit nad nimi zvítězit, prohrajeme a oni se prosadí na náš úkor,
4. získávání moci nad jinými je jediný reálný způsob, jak chránit sami sebe,
5. pokud chceme být úspěšní, musíme se naučit dobře manipulovat jinými (je-li to možné, jemně, je-li to nutné, násilím)
6. i lidé v našem nejbližším okruhu jsou motivováni výlučně svým vlastním zájmem (všem je přece jasné, že každý má tento skrytý úmysl), takže se raději chraňme sami, protože nikdo jiný to pro nás neudělá, jakkoli by prohlašoval, že nás miluje.

Toto vyznání víry je nyní velmi silně přítomno v naší společnosti, a válka je může jenom zdánlivě dokazovat nebo legitimizovat. Od přijetí logiky tohoto převládajícího světonázoru je již pouze krůček k myšlence, že za určitých okolností může být společensky přijatelné zabít, abychom dosáhli svého.

Toto přesvědčení stále víc prorůstá do našeho všedního života, a stává se příčinou kolapsu vztahů, založených na lásce, absence společenské solidarity a nestability rodinného života. Naše osamění a odcizení narůstá tím víc, čím hlouběji zakoušíme onu „realizaci“, potvrzení, že „takový je život“...“

„Válka je výrazem nejvyšší formy odcizení a vzájemného oddělení lidí, které intenzivně prožíváme ve svém všedním životě, je projevem naší izolace a neschopnosti nahlížet jednotu všeho bytí, neschopnosti poznat naši vzájemnou provázanost, a strachu přijmout lásku a naději.“

Ve druhé části článku se Lerner zamýšlí nad stavem a úkoly dnešního mírového hnutí.

„Nenechme cynické realisty, aby nám definovali realitu, my sami ji definujme pro ně.“

„... Nejdůležitějším úkolem protiválečného hnutí je vytvoření nové vize vytvoření bezpečnosti ve světě. Musíme otevřeně mluvit o strachu a bezpečnosti. Nejefektivnější věc, kterou můžeme učinit, je dát každému Američanovi... následující otázku: budeme bezpečnější, když tady bude víc válek a dominance, nebo víc lásky a štědrosti?

Vyslovme jasně své poselství. Je jen jediný způsob, jakým si Amerika může zajistit bezpečnost: ať se jako vůdčí síla ve světě zasazuje za odstranění chudoby, hladu a nemocí a globálního nespravedlivého rozložení bohatství, ať jako vůdčí síla světa přispěje k ochraně životního prostředí a odstranění škod, které jsme naší biosféře způsobili za 150 let industrializace, ať se stane sílou, která ztělesňuje nový způsob péče o jiné...“

„Řekněme, že nyní nastal čas, kdy svět potřebuje utopický realismus - strategii, která bude spočívat na přesvědčení, že teď je ta chvíle, kdy můžeme přestavět svět na základě lásky a péče, etické, duchovní a ekologické citlivosti a na respektu k zázraku stvoření. Z tohoto hlediska můžeme přebudovat zahraniční politiku, která se bude snažit dokázat, že se jako nejbohatší země světa můžeme podělit o své bohatství s chudými a hladujícími, a můžeme tak přispět k vytvoření ducha štědrosti, otevřenosti a poznání jednoty všeho živého. Pro začátek by mohl každý obyvatel Spojených států věnovat třeba dva roky svého života humánní službě a podpořit přestavbu edukační, informační a ekonomické infrastruktury ve světě - a nechť za tuto práci dostává nezbytné prostředky jako v kterémkoli jiném zaměstnání. Nechť USA vezmou 1,5 bilionu dolarů daní, které se prezident Bush pokouší vrátit bohatým, a pokusí se je investovat do rozvoje ekonomické infrastruktury třetího světa.

Klíčem k ukončení tohoto typu válek... je budování vize naděje, která se bude uskutečňovat v konkrétním životě, nejenom v ideologii...“

Je tady ještě pár negativních aspektů, které provázejí nynější mírové demonstrace a kvůli nimž vznikají často neshody mezi různými frakcemi. Jazyk demonstrantů mnohdy vzbuzuje stejný strach, jaký prožíváme při projevech politiků, kteří jsou u moci.

„Bohužel, tvůrčí a pozitivní anarchistické energie, které s sebou přinášejí demonstranti, nezvládají ti, kteří se staví do pozice vůdců nebo mluvčích. Jsou to často liberální nebo levicově orientovaní ideologové, jejichž kategorie chápání neobsahují lásku a štědrost, a nedokáží tok sociální energie nasměřovat od strachu k naději. Velmi často používají jazyk, který je pouhým zjednodušeným opakováním ekonomického redukcionismu, a orientují se na podporu politických stran, které se snaží změnit stávající poměry. Není divu, že tito lidé nejsou schopni formulovat nějakou pozitivní vizi, která by mohla inspirovat ty, kteří nejsou součástí protiválečného hnutí (tedy většinu Američanů).

Demonstranti by měli být zrcadlem světa, který chceme budovat. Organizátoři by se měli zapojit do delší a vážnější diskuse, v níž by se prezentovaly různé analýzy a strategie (nebát se sporů, neboť z tohoto druhu otevřené diskuse se můžeme jen poučit). Akce a demonstrace by měly být reálnou příležitostí, abychom diskutovali o dalších postupech. Je to možné - v 60. letech probíhaly otevřené výměny názorů, a různí účastníci mohli konfrontovat své své názory s ostatními. Někdy tato otevřenost přirozeně vedla ke střetům, kdy se policejní infiltrátoři pokoušeli přimět lidi k násilí, a levicoví „radikálové“ se zase pokoušeli vzbudit v lidech pocit, že by se měli stydět za to, že jsou bílí či muži či příslušníci střední třídy nebo jinak privilegovaní, a proto se sem vůbec nehodí.“

Pro Revue Časoděj na netu našla, vybrala a přeložila Mária Schwingerová - 29. 3. 2003


Redakční výběr:

Prohlášení občanského sdružení Časoděj k současné situaci – duben 2004
Z ohnišť konfliktů, které jsme založili, vystupuje dým. Je vidět dobře již z dálky. Dnešní politické snahy bílých dobyvatelů charakterizuje shromažďování a spojování: kdo rozhodne o tom, bude-li sloužit společenství míru nebo spojenectví ve válce? Sjednocování je vlastní uvědomování si moci, kterou mnohdy spojujeme s pocitem převahy, hmotnosti a množství. Neustále vážíme sami sebe, zdali jsme již dost mohutní na to, abychom mohli obléct těžké odění a zvednout velký meč. Jelikož historická zkušenost těch, jimž jsme po celá staletí způsobovali příkoří (ať jsou to původní obyvatelé Afriky nebo Asie či Ameriky), s našimi plány a skutky není dobrá, dívají se na nás naplněni trvalým neklidem. (více)

Triumf strachu - válka USA proti Iráku Michael Lerner jaro 2003
(Triumph of Fear – The U.S. War Against Iraq, Tikkun Magazine, březen-duben/2003, Berkeley, CA, www.tikkun.org)
Lerner, názorově orientován na neo-liberální judaismus neboli židovský „New age“, svými postoji již dlouho vzbuzuje nevoli u většiny zastánců proamerické a proizraelské politiky. V úvodu článku rekapituluje všechny nám známé „důvody války“ (ropa, Bushova snaha o znovuzvolení ve volbách, úsilí o globální hegemonii USA atd.), která však kromě jiného vznikla proto, že Bushova administrativa využívá následky syndromu 11. září, neboť strach oslepuje i paměť, vzpomínky Američanů na válku ve Vietnamu. Způsobuje odcizení, izolaci v pocitu ohrožení „jinými“ a podporuje cynický realismus, díky němuž vítězí egoistická a narcistní ideologie.

„Američané žijí ve stavu strachu, a tento strach byl využit militaristy a politickými oportunisty, kteří v podstatě slušné lidi vedou k závěru, že mohou být bezpeční jen tehdy, když zničí jiné...“

„Tento strach však má hlubší kořeny než v syndromu 11. září. Abychom ho pochopili, musíme se podívat, jak působí ve všedním životě lidí. Pochopíme pak hlavní klam, který podmiňuje veškerý strach: domněnku, že všichni jsme od sebe oddělení, a že lze dosáhnout individuálního blahobytu, aniž by se měli dobře i ostatní obyvatelé této planety.“ (více)

Podzimní sny – 7. listopad 2002
Politika velmocí snad již nikoho nepřekvapuje. Zvykli jsme si. Naučili jsme se přijímat rozhodnutí "větších a povolanějších", týkající se osudů malých národů a států, k nimž se někdy počítáme, neboť i nás občas zasáhne heslo "o nás bez nás". Když oni jsou oni a my jsme bez sebe, náhle bezradní, bez uvědomění, bez Husa, Komenského, čili bez otce, a bez matky, neboť bez tradice, která by v nás mohla vzbudit aspoň náznak obranné reakce: i blaničtí rytíři jsou "oni". Na tento pocit bezmoci, pokud jsme jej někdy prožili, nelze zapomenout. Jeho chuť je všudypřítomná a dokáže se připomínat v těch nejnevhodnějších chvílích, tehdy, kdy se cítíme být svobodni, volní, kdy se nám daří, jsme zdraví a silní "jedinci", právě tehdy, kdy nás nezajímá žádná příslušnost k celku, neboť jsme občany svého světa a vesmíru. (více)

Vážený pane prezidente, – 10. říjen 2002
světové politice právě vévodí spor s Irákem. Jeho skutečné příčiny si různí lidé vysvětlují různě.
  Rádi bychom žili ve světě, jenž by nebyl rozdělen na nepřátelské tábory a kde by představitelé jednotlivých států či národů měli vnitřní i vnější důvěru a zároveň měli smysl pro potřeby svých sousedů či politických partnerů.  Rádi bychom věřili, že spějeme k této rovnováze, že k ní nějak přispívá snaha lidí o poznání sebe sama… (více v angličtině)

Smyslem existence České televize je služba veřejnosti – 17. 7. 2003

Dokáže ČT vhodnou medializací najít řešení řady problémů?
Kdo jiný než ČT má schopnost nasměřovat pozornost veřejnosti a dalších médií k důležitým tématům?
Obstojí ČT pod vedením nového ředitele Jiřího Janečka a rozhýbe nebezpečnou strnulost naší politiky?

"ŽIVOTNÉ" - překvapivé řešení? – 2. 7. 2003 (k návrhu ODS na reformu financí)

Zvyšme efektivitu státních výdajů - stát hledá drobné u chudých a miliardovým únikům se nevěnuje - 19. 6. 2003, BL

ROZHOVOR: Jana Hybášková - velvyslankyně ČR v Kuvajtu pro Revue Časoděj - 30. duben 2003

Každé já je tvůrčím účastníkem děje - 28. 4. 2003

- Základní text k problematice médií a jejich skutečnému (prvotnímu) smyslu

Vše, co se děje v přítomnosti, veškeré děje a prožívání reality - fyzické nebo vnitřní duševní - lze chápat jako kontinuální vzájemně se ovlivňující tok informací. Ano, v určitém smyslu je informací vše, co existuje. Staří často používali místo slova "informace" slovo "idea". A zatímco slovo idea spíše poukazuje na svůj obsah, je vlastně jen nádobou, která nese to, co je v ní obsaženo, má slovo informace mnohem dynamičtější podobu. In-formo znamená totiž (také) "dávat tvar". Je velmi důležité uvědomovat si, že mysl člověka vybírá z nekonečna přítomných podnětů vždy to, co je jí blízké a pomocí slov a své zkušenosti formuje podobu pohledu (symbol Egypta - oko), dává mu tvar a pomocí slov je pak tento tvar přenášen dál - až na místo určení: Duplikací informace nazývám zpřítomnění původní ideje v jiném místě, v jiném čase. Děje se tak v hlavě, v šedé kůře mozkové, v mysli, v duši člověka. Energie, která byla přítomná při tvarování, při morfogenezi původních aspektů, při formování původního chaotického informačního pole, byla vložena do stavby při ději nazývaném informování... (více)

Osočování - základem moderního světa je úroveň komunikace, tj. množství času potřebného k přenesení jedné obyčejné myšlenky tak, aby ji pochopila celá společnost - ale nejen to, aby se jí řídila a považovala ji za vlastní.

ANTI-komunimus, NE-komunismus a Václav Klaus - text pro BL, velmi zajímavá diskuse - ZDE

Kterému výkladu světa máme věřit? - utrpení působí vždy naivní důvěra k ideovým vůdcům (!)

Michael Lerner: Triumf strachu - nejčtenější text za březen 2003
Triumph of Fear, The U.S. War Against Iraq, Tikkun Magazine, březen-duben/2003, Berkeley, CA,
www.tikkun.org
Lerner, názorově orientován na neo-liberální judaismus neboli židovský „New age“, svými postoji již dlouho vzbuzuje nevoli u většiny zastánců proamerické a proizraelské politiky. V úvodu článku rekapituluje všechny nám známé „důvody války“ (ropa, Bushova snaha o znovuzvolení ve volbách, úsilí o globální hegemonii USA atd.), která však kromě jiného vznikla proto, že Bushova administrativa využívá následky syndromu 11. září, neboť strach oslepuje i paměť, vzpomínky Američanů na válku ve Vietnamu. Způsobuje odcizení, izolaci v pocitu ohrožení „jinými“ a podporuje cynický realismus, díky němuž vítězí... (více)

Varianta B - následovat USA v ekonomickém pragmatizmu či nikoliv? - M. Rusek pro Britské listy, 3. 4. 2003

IRÁK IQ-TEST - 47 důležitých otázek a odpovědí. Před 45 lety byl zavražděn M. L. King

Jak ovlivňuje kvalita informací naše myšlení - na co bychom neměli zapomínat...

Tam, kde není míru - 13. 2. 2003 - Mária Schwingerová odpovídá Jaroslavu Hutkovi

Otázka svobody - zcela postmoderní mix pro inspiraci navečer - doporučujeme!

Až potkáte matku z Iráku - rozcestník na články okolo války v Iráku

Fakta o válce v Iráku - dokument

Precedens - krátká sci-fi povídka, 21. 3. 2003, Merlinii

The TWINS: – Sláva blahodárnému militarismu X Pacifismus se šíří jako mor – 21. 2. 2002, ilustrace Escher

Text k nečekaně militantnímu přístupu organizace Člověk v tísni. (Mimochodem, když jsme se o prázdninách zeptali na dispečinku Člověka v tísni, zda je možné při povodních pomáhat i mimo Prahu, byli jsem za tuto otázku nemile napadeni... Přes výslovnou žádost jsme byli vysláni do Chuchle. Možná by nebylo od věci přezkoumat, jak účelně jsou dary občanů využívány, kolik % vybrané pomoci se dostane skutečně těm potřebným a kolik peněz "spolkne" administrativa. Mimochodem, bylo by velmi účelné, aby stát zajistil paralelní databázi dárců, aby byla možná lepší kontrola - do té doby, než všechny nadace atd. budou mít kompletní účetnictví přístupné přes TRANSPARENTNÍ účty komukoliv na internetu. Pak si každý své peníze bude moci pohlídat.)

Memy, reklama, Tao a ctnost v roce 2002 - nejčtenější článek za únor 2003

Haiku - krátké básně pro jiné myšlenky...

zpět